Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt zorunluluğuna yeni istisnalar…

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunluluğunu getirmiş (m. 16/2 c.1), bununla birlikte belirli objektif kriterler gözetilerek Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bu zorunluluğa istisnalar getirilebileceği düzenlenmiştir (m. 16/2 c.2).

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan üç yeni kurul kararı ile, aşağıda sayılanların da istisna kapsamına alınmasına karar verilmiştir. Böylece aşağıda sayılanlar Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olmak zorunda olmayacaklardır:

  1. Arabulucular (Karar No: 2018/75)
  2. Belirli bir çapın altındaki işletmeler: Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar (Karar No: 2018/87)
  3. 4458 sayılı Gümrük Kanunu uyarınca faaliyet gösteren gümrük müşavirleri ve yetkilendirilmiş gümrük müşavirleri (Karar No: 2018/68)

Daha önce 02/04/2018 tarih ve 2018/32 sayılı Karar ile aşağıdaki istisnalar getirilmişti:

  1. Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler
  2. 18/01/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler
  3. 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre kurulmuş derneklerden, 20/02/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanuna göre kurumuş vakıflardan ve 18/10/2012 tarihli 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre kurulmuş sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler
  4. 22/04/1983 tarihli ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler
  5. 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar
  6. 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler
Av. Ertuğrul Harman
Sözleşme hukuku, bilişim hukuku, ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku, uluslararası özel hukuk ve sigorta hukuku ağırlıklı çalışan bir avukat (LLM Exeter), yazılım geliştirici (Sayıbul, Masterlist), doktora adayı, blog yazarı (ertugrulharman.com). İngilizce (KPDS 96) ve Almanca (B2) biliyor. Türkiye ve ABD'de faaliyet gösteriyor.
TurkeyUSA