Bize Yazın

Aşağıdaki formu kullanarak bize hemen ileti gönderebilir, yazılı görüş sorabilir, telefonla veya yüz yüze görüşerek hukuki danışmanlık almak için randevu talep edebilirsiniz. Lütfen danışacağınız konuyu mümkün olduğunca açık ve anlaşılır bir dille, kapsamlı ve ayrıntılı olarak anlatınız. Vereceğiniz bilgiler, avukatın yasal sır saklama yükümlülüğü güvencesiyle gizli tutulacaktır.

Adres satırında soldaki resimdeki gibi bir kilit simgesi görüyorsanız ve adres resimdeki gibi başlıyor ise bağlantınız güvenlidir ve iletiniz sunucuya ulaşana kadar üçüncü kişilerce okunamaz; ancak, e-posta sunucularının gizliliği tarafımızca garanti edilemez. Daha yüksek gizlilik gereksiniminiz varsa bize umumî anahtarımızı kullanarak kriptolu e-posta göndermenizi tavsiye ederiz.

Bize E-posta Gönderin

Dilerseniz bize e-posta gönderebilir, dilerseniz yukarıdaki formu kullanarak bize yazabilirsiniz. E-posta adresimizi görüntülemek için tıklayın ve açılan sayfada gördüğünüz kodu ilgili kutuya yazın. Bize e-posta gönderilmesi, yukarıdaki formda yer alan, kişisel veriler hakkındaki açık rızanın verildiği anlamına gelir.

Kişisel Verileri Koruma Politikamız

Bize verdiğiniz bilgiler ve kişisel veriler gizli tutulacaktır. Bize verdiğiniz kişisel veriler, Av. Ertuğrul Harman ve onun yetkili kıldığı yardımcı personeli, ve ona hizmet veren yer sağlayıcı ve e-posta sunucusu gibi üçüncü kişiler tarafından, avukatlık ve arabuluculuk hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve bu işler kapsamında tarafınızla iletişim kurulması amacıyla işlenecektir. Bu işleme kapsamında kişisel veriler, yurt içi veya yurt dışında bulunan ve üçüncü kişiler tarafından sağlanan yer sağlayıcı, yedekleme, bulut depolama ve/veya e-posta sunucularına aktarılabilecektir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.